Redaktionelle retningslinjer

for DILFs medlemsblad DILFaktuelt 2020.

Målgruppe

DILForientering er et elektronisk medlemsblad for foreningen Dansk Indkøbs- og Logistik Forums medlemmer. Medlemmerne består primært af personer beskæftiget inden for indkøb, logistik, produktion og supply chain management, sekundært af personer i andre funktioner, f.eks. salg, økonomi/finans, HR mv. med interesse for DILForienterings emneområder. Derudover er en mindre del af medlemmerne ansat i konsulentvirksomheder, ligesom forskerverdenen er repræsenteret via professorer, lektorer og ph.d.-studerende. Endvidere modtager et større antal studerende på videregående uddannelser via deres studentermedlemskab bladet. DILForientering sælges og distribueres ikke uden for medlemskredsen.

Formål

Formålet med DILForientering er at viderebringe viden til foreningens medlemmer af teoretisk og praktisk art. Den teoretiske tilgang søges opnået gennem såvel danske som internationale forskningsbaserede artikler, som bibringer den nyeste indsigt i udviklingen inden for fagområderne indkøb, logistik og SCM. Samtidig er den empiriske implementering og de erfaringer, som skabes i virksomhederne, centrale at formidle, hvilket søges opnået gennem praktisk-baserede artikler. Det samlede mål er dermed at tilføre DILFs medlemmer ny viden, værktøjer og erfaringer inden for fagområderne.

Redaktionelle bidrag og deadlines

Redaktionelle bidrag kan fremsendes efter aftale eller uopfordret. Medmindre der foreligger en aftale, kan det ikke garanteres, at en artikel bliver bragt i DILForientering. I sådanne tilfælde kan det i stedet være relevant at lægge artiklen på DILFs hjemmeside www.dilf.dk, evt. med en omtale på DILFs elektroniske nyhedsbrev. Når en artikel godkendes til publicering i DILForientering, tages der forbehold for udgivelsesdatoen, således at redaktionen frit kan sammensætte magasinet efter aktuelle emner, særlige fokusområder etc. Redaktionelle bidrag sendes elektronisk til redaktionen af DILForientering på do@dilf.dk.

DILF er en uafhængig forening, hvorfor kommercielle og/eller produktomtalende artikler ikke bringes. DILF forbeholder sig desuden ret til at afvise andet materiale, der ikke stemmer overens med foreningens interesser.

Praktisk vejledning

Artikler afleveres i word-format. Af artiklen skal forfatterens stilling og ansættelsessted fremgå, ligesom andre væsentlige oplysninger som tidligere jobs og anden relevant erfaring meget gerne må inkluderes. Når artikler godkendes til DILForientering, skal DILF modtage et foto af forfatter(ne); dette skal være i tiff-format eller højtopløseligt jpg til tryk. Det ses gerne, at artikler indledes med et kort resumé, der gengiver artiklens essens, og samtidig fungerer som appetitvækker. DILForientering bringer både artikler på dansk og engelsk. Flere medlemsanalyser har dog vist, at medlemmerne foretrækker danske artikler, hvorfor forfattere om muligt opfordres til at skrive på dansk.

Tabeller, figurer og fotos

DILF ser meget gerne, at artikler indeholder tabeller, figurer og fotos. Figurer skal gerne sendes som separate filer i enten eps-format eller power point. Fotos skal være i tiff-format eller højtopløseligt jpg til tryk. Layoutmæssigt kan det ikke altid lade sig gøre at placere tabeller, figurer og fotos præcis, hvor det er angivet i artiklen. Derfor bør henvisninger til ’ovenstående graf’ etc. undgås. I stedet bør hvert element forsynes med et tabel- eller figurnummer, der kan henvises til i teksten. Illustrationer bør forsynes med relevant overskrift, ultrakort beskrivelse af indholdet samt kildehenvisning. Det kan desuden anbefales at inkludere faktabokse i artiklen, ligesom mange læsere sætter pris på henvisninger til andet relevant litteratur eller henvisninger til nettet omkring artiklens emne. En "Vil du vide mere" boks er derfor en god service over for læserne.

Omfang

Der findes ingen retningslinjer for længden af indsendte bidrag; ofte er artikler bragt i DILForientering dog mellem to og seks sider lange. I DILForientering bliver den første side brugt på illustrationer mm. Dernæst vil en side i DILForientering med ren tekst svare til 3500 tegn med mellemrum. I disse tal er ikke indregnet plads til tabeller, figurer og fotos.

Ansvar

Redaktionen kan ikke påtage sig ansvar for fremsendt materiale, hvorfor forfatteren altid bør opbevare en kopi heraf.

Rettigheder

DILF overtager ikke de indholdsmæssige rettigheder for artikler bragt i DILForientering, hvorfor forfatterne har mulighed for efterfølgende at publicere artiklen andetsteds, i fald man måtte ønske dette.

Kontakt

Med henblik på udgivelse i DILForientering vil redaktionen gerne opfordre DILFs medlemmer til at kontakte os med såvel idéer til kommende artikler som allerede færdigbearbejdede artikler. Emnet for og vinklen på sådanne artikler er op til forfatteren; dog er det væsentligt at have DILForienterings målgruppe og formål (se ovenfor) in mente. DILF offentliggør desuden løbende, hvilke områder foreningens medier, heriblandt DILForientering, har særligt fokus på. I disse perioder prioriteres artikler inden for fokusområderne, hvilket dog ikke udelukker redaktionelle bidrag med andre emner. 

Færdigbearbejdede artikler skal afleveres inden udgivelsesnummerets deadline (se ovenfor). Redaktionen af DILForientering vil dog gerne på et så tidligt tidspunkt som muligt informeres om kommende artikler, så disse kan indgå i den redaktionelle planlægning. Idéer til artikler modtages løbende. Henvendelse herom skal ske til bladets redaktør på do@dilf.dk eller telefon 3326 9790.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]