Mission, vision & værdigrundlag

Mission (formål og virke)

DILFs formål er ud fra et helhedssyn at øge interessen for indkøb, logistik og beslægtede områder og at højne standarden inden for disse områder i den private og offentlige sektor. Selvsagt opfylder DILF sit formål bedre, jo flere medlemmer foreningen har, hvorfor vækst såvel kvalitativt som kvantitativt er essentielt for DILFs virke og fortsatte succes.

Vision

DILF vil opfattes som den foretrukne og naturlige leverandør inden for sit virkeområde. Et medlemskab af og tæt kontakt til DILF skal af målgruppen opfattes som en selvfølge. Der skal blandt interessenterne være et ønske om at blive koblet tættere til DILF, således at DILF virker som et videnscenter med en stærk tiltrækningskraft på relevante personer og organisationer. Interessenterne skal endvidere erfare, at DILF agerer i overensstemmelse med DILFs mission, værdigrundlag og vision.

Værdigrundlag

Værdigrundlag er de grundlæggende værdier, som DILF drives efter.

· Pioner

· Entusiastisk

· Professionel

· Ansvarlig

· Dialog

· Viden i netværk

· Not for profit

DILFs mission gør, at DILF skal være i teten mht. udviklingen – altså pioner. DILF har en forpligtelse til at sørge for, at medlemmerne bliver gjort opmærksom på nye og for medlemmerne væsentlige tendenser. Det betyder omvendt ikke, at DILF skal være først med alt nyt, eller at alt nyt skal promoveres kritikløst. DILF skal derfor til stadighed indsamle og selektere viden i de mange strømninger inden for de relevante fagområder. Pioner udtrykker også ønsket om at blive opfattet som nyskabende og ambitiøs. Nyskabende med hensyn til indhold og form i services og ambitiøs med hensyn til niveau og professionalisme.

For at kunne dette, er DILF nødt til at være professionel. Dette udtrykker også seriøsitet og værdi for kunder/medlemmer. DILF ønsker at skabe reel værdi for medlemmerne via de services, som DILF udbyder. DILF skal fremstå som en professionel organisation, som leverer de absolut bedste ydelser til målgruppen inden for alle de services, som udbydes – det være sig kurser, konferencer, aftenmøder, media, etc.

DILFs grundidé bygger på netværkstankegangen. Da DILF umuligt kan præstere alt alene, har DILF valgt at danne netværk med relevante andre. Medlemmerne skal via medlemskabet have mulighed for at drage fordel af adgangen til såvel det store medlemsnetværk som det omfattende vidensnetværk. DILF skal have etablerede relationer til relevante samarbejdspartnere inden for vidensområderne. Dette søges sikret via samarbejder med såvel indenlandske som udenlandske forskningsinstitutioner, konsulentvirksomheder, professionelle organisationer m.v.

Med disse netværksmedlemmer samt andre interessenter eks. kunder/medlemmer, har DILF en intensiv og løbende dialog. Dels for at tilsikre, at DILF kender behovene og ønskerne hos medlemmerne, dels for at DILF ved, hvad der genereres af ny viden inden for fagområderne. Dialogen udtrykker også ønsket om reel kundeorientering – altså at DILF er lydhør og søger at skabe reel værdi. DILF spørger derfor løbende og systematisk, hvad medlemmerne ønsker, ligesom alle aktiviteter evalueres skriftligt.

Og skal DILF være pionerer – dvs. de første inden for et givent område, så skal DILF agere meget entusiastisk. Fremdrift skabes kun via en entusiastisk indsats. Ansatte i DILF samt de drivende medlemmer skal derfor være i besiddelse af en stor portion entusiasme, således at der hele tiden er tilstrækkelig energi til stede i såvel den primære (sekretariatet) som den sekundære organisation (udvalg og særligt tilknyttede medlemmer) til at sikre en markant vækst såvel kvantitativt som kvalitativt. I det entusiastiske ligger også, at DILF ønsker, at medlemmerne stiller store krav til foreningens virke og formåen.

Endvidere præciseres, at DILF er en ”not for profit” organisation, i modsætning til ”non profit”, som DILF tidligere har arbejdet under. Forskellen er, at i ”non profit” konteksten må der nærmest ikke tjenes penge, hvorimod der i ”not for profit” konteksten gerne må (skal) tjenes penge – bl.a. for at have ressourcer til løbende at udvikle såvel organisation som aktiviteter og ikke mindst være i stand til at tænke og handle langsigtet. Og økonomisk uafhængighed til at være professionelle og ansvarlige – det er blot ikke hovedformålet at tjene penge. Ansvarligheden udspringer også af DILFs mission; ”at højne den professionelle standard” – det er en stærkt forpligtende mission. DILF er med andre ord til for noget højere end sig selv – nemlig ”sagen” eller missionen, om man vil. Og DILF skal tænke og handle ansvarligt både over for missionen og over for medlemmerne såvel som over for samfundet i øvrigt.

Generelle betingelser


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]