Historie

Stiftelse

DILF blev stiftet den 15. februar 1962. DILF stod dengang for Danske Indkøbschefers Landsforening. Stiftelsen skete på initiativ af NIMF – Norsk Innkjøpssjef og Materialforvalter Forbund, i dag NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistik). NIMF inviterede den 19. maj 1961 danske indkøbschefer for større danske industrivirksomheder til at deltage i en indkøberkonference i Oslo den 8.-9. juni 1961. Invitationen blev sendt til Industrirådets direktør og faldt således i hænderne på Flemming Hjorth Hansen, fuldmægtig i Industrirådets juridiske afdeling.

Flemming Hjorth Hansen fandt frem til en halv snes indkøbere, som deltog i Oslo-konferencen. Indkøbsfunktionens udvikling inden for industrien havde ført til dannelsen af indkøbsorganisationer i Norge og Sverige. Konferencen var den første af sin art, som blev afholdt i Norge. Den forløb over to dage og indeholdt emner som decentralisering kontra centralisering af indkøbsfunktionen, rationaliseringer, omkostningsstyring, lagerstyring, værdifastsættelse og internationalt indkøb.

Allerede under Oslo-konferencen blev det besluttet at nedsætte et arbejdsudvalg til etablering af en dansk indkøbschefforening. Formand for udvalget blev indkøbschef – senere indkøbsdirektør – H. Nyholm-Poulsen, Nordiske Kabel- og Traadfabriker A/S. H. Nyholm-Poulsen blev også den første formand for DILF. Arbejdsudvalget fandt frem til indkøbere for 473 virksomheder, som blev inviteret til at deltage i en dansk indkøbschefkonference den 20.-22. november 1961 i Helsingør. Konferencen blev til i et samarbejde mellem Danmarks Erhvervsfond og Industrirådet.

Programmet for Helsingør-konferencen indeholdt oplæg om organisation af indkøbsafdelingen og dens relationer til andre afdelinger, centraliserede/decentraliserede indkøb, værdianalyse, leverandørbedømmelse, udvælgelse og træning af indkøbspersonale, indkøbsmarkedsanalyse, etablering af effektive systemer og procedurer i indkøb m.v. Mange af de ting, DILF beskæftiger sig med i dag, var således på programmet allerede ved stiftelsen af DILF. 100 af de 473 inviterede indkøbere deltog, og drøftelserne omkring stiftelsen af en forening for danske indkøbschefer indtog en central plads på konferencen.

Den 24. januar 1962 afsendtes indkaldelsen til den stiftende generalforsamling til de 473 indkøbere. Generalforsamlingen fandt sted den 15. februar s.å. med 150 fremmødte, hvoraf de 109 på stedet tegnede sig som medlemmer. Den første bestyrelse kom til at bestå af:

 • Indkøbschef H. Nyholm-Poulsen, Nordiske Kabel- og Traadfabriker (formand)
 • Indkøbschef Johannes W. Gade, Celludan /I/S
 • Indkøbschef Tage Gersner, Danfoss Afdelingsingeniør C.O.R. Johansen, KTAS
 • Indkøbschef Preben Maare, A/S Tuborgs Bryggerier
 • Indkøbschef Arne Petersen, H.A., Hellersens
 • Indkøbschef Knud Weitemeyer, Vognfabriken Scandia A/S

Foreningens mål og virke

DILF har gennem hele sin levetid haft en styrkelse af den faglige standard inden for indkøb – og senere logistik – som sit hovedformål. I de første vedtægter fra 1962 fastslås foreningens formål således: ”at øge interessen for indkøbsfunktionen, at højne den faglige standard og bidrage til effektivisering af arbejdet i indkøbsafdelingerne inden for private og offentlige virksomheder”. I de nyeste vedtægter (vedtaget med seneste ændringer den 23. april 1998) fastslår formålsparagraffens stykke 1, at ”foreningens formål er ud fra et helhedssyn at øge interessen for indkøb, logistik og beslægtede områder og at højne standarden inden for disse områder i den private og offentlige sektor”.

Som det fremgår af ændringen i vedtægternes formålsparagraf, er der sket en væsentlig ændring i formålet med DILF. Fra at være en forening udelukkende for indkøbschefer – og med indkøbet som sit eneste interessefelt, sigter DILF nu bredere på både indkøb, logistik og beslægtede emner. Medtagelsen af hele logistiksektoren medførte en betydelig udvidelse af foreningens virke og medlemskreds. Udvidelsen skete som en konsekvens af, at erhvervslivet i stigende grad erkendte indkøbsfunktionens placering som et vigtigt led i en større proces – logistikken. Som ovenfor nævnt blev DILF stiftet under navnet Danske Indkøbschefers Landsforening, også dengang forkortet DILF. Dette ændrede man senere til det nuværende Dansk Indkøbs- og Logistik Forum, således at navnet også i dag afspejler foreningens virke.

Medlemsudvikling

I dag tegner DILF sig for ca. 2000 medlemmer. Det drejer sig naturligvis hovedsaligt om personer inden for erhvervslivets indkøbs- og logistikfunktioner, men også professorer og andre med en mere teoretisk interesse for indkøb og logistik kan findes i kredsen i dag. Geografisk har DILF tidligere haft en skæv fordeling af medlemmerne. De første år var langt hovedparten af medlemmerne bosat på Sjælland. Det har imidlertid ændret sig således, at det i dag kun er lige godt halvdelen af medlemmerne, som bor på Sjælland. Fra de godt 100 medlemmer, som var med fra første færd, udviklede DILFs medlemstal sig op gennem 60’erne og 70’erne til ca. 500 medlemmer i begyndelsen af 1980’erne. Over de næste 12 år fordobledes medlemstallet, så DILF i 1992 kunne tegne sig for 1.000 medlemmer. Siden da gik det stærkt. Medlemstallet var stødt stigende, indtil finanskrisen, som DILF også blev ramt af.

Drift og administration

Den daglige drift af DILF foregår fra sekretariatet, hvor der er fire fastansatte og fire studerende ansat. Udvikling og afvikling af DILF-arrangementer som kurser, konferencer m.v. foregår i tæt samarbejde mellem sekretariatet og medlemmerne. Sekretariatet producerer også DILFs medier og sørger således for udgivelse af DILFaktuelt og DILFs nyhedsbrev, som udkommer hver fredag, samt redigeringen af www.dilf.dk.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]