Om DILFs arrangementer

I DILF arbejder vi hovedsageligt med følgende typer af arrangementer:

Kurser

De åbne kurser er typisk meget værktøjs- og forståelsesorienterede, men på såvel operationel, taktisk som strategisk niveau. Dvs. deltagerne får større praktisk udbytte pga. lavere deltagerantal (max 16-20), og formen tilbyder således en mere tilbundsgående gennemgang af emner og problemstillinger. Da målgrupperne tilsvarende er relativt snævre, og kursisterne har visse fælles træk, lægger kursusformen op til erfa-udveksling mellem deltagerne. Emnerne er fundamentale for indkøb, logistik, SCM og produktion. De åbne kurser afholdes næsten alle på dansk.

Konferencer

DILFs konferencer kan være hel eller halv-dags arrangementer, som består af to til syv præsentationer. Konferencerne har primært til formål at inspirere, skabe forståelse og informere om nyere tendenser og begreber. Der er altså tale om overordnede indlæg, som typisk beskriver, hvad man på et overordnet niveau har gjort rundt omkring i virksomheder. På DILFs konferencer optræder ofte udenlandske talere med cases, og således introduceres de internationale tendenser og erfaringer i DILF-regi. Derudover har konferencerne til formål at skabe netværksforum. Der er typisk langt flere deltagere med mere varieret baggrund. Derfor er det et oplagt sted at netværke og skabe forbindelser.

Workshops

I DILF dækker begrebet workshop typisk over et-dags arrangementer med begrænset deltagerantal (max 20-30 personer). Arrangementerne ligger ofte i forlængelse af konferencer og giver mulighed for i et mindre forum, på mere dybdegående og mere værktøjsorienteret vis at arbejde med et givent emne, som eksempelvis er relateret til konferencen. Workshoplederne er ofte internationale kapaciteter, som er hentet til landet i forbindelse med en konference, og derfor foregår arrangementerne ofte på engelsk.

Netværksmøder

Netværksmøderne er for DILFs medlemmer gratis arrangementer (med ganske få undtagelser), som typisk afholdes hos en medlemsvirksomhed, så man kan opleve andre virksomheder på tæt hold. Netværksmøderne er dermed i bedste og bogstaveligste forstand resultatet af foreningens aktive medlemmer og som sådan det perfekte netværksforum.

Se hele arrangementskalenderen her

Emnegenerering og arrangementtype

Emnerne til alle arrangementer genereres flere steder ofte med direkte tilknytning til medlemmerne. Således udspringer nogle emner af evalueringsskemaer fra arrangements-deltagere og andre fra en elektronisk undersøgelse, som vi årligt gennemfører via Internettet. Som medlem har du altså flere muligheder for at påvirke aktiviteterne i foreningen også emnemæssigt. Spørgsmål, kommentarer, idéer eller ønsker til kommende arrangementer er altid meget velkomne i sekretariatet.

Hver type arrangement har dets egne karakteristika i form af antal talere/præsentationer, forplejning, antal deltagere, målgruppe, internationaliseringsgrad, afholdelsessted, marketing, varighed, sponseringspotentiale etc. Alle sammen er det ’knapper’, vi kan skrue på, som gør, at vi kan differentiere blandt andet prisen og tilbyde mere målrettede arrangementer til forskellige interessentgrupper blandt medlemmerne til endnu større tilfredshed for alle.

Vel mødt!


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]